imprint.

ADRES:

Sabine Heimann Aktivkohle
Siemensstr. 32
D-35638 Leun
T: +49 6473 4115-96
F: +49 6473 4115-97
info@aks-heimann.de

BTW ID NO. VLG. §27A OMZETBELASTINGWET:

DE176716860

VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN DE WEBPAGINA’S:

Frank Heimann

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

De inhoud van deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin aanvaardt de aanbieder geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Het gebruikmaken van de inhoud van de website is voor eigen risico van de gebruiker. Bijdragen met vermelding van naam vertolken de mening van de desbetreffende auteur en niet altijd de mening van de aanbieder. Het gebruikmaken van de website van de aanbieder op zich leidt op geen enkele manier tot het tot stand komen van een contractuele overeenkomst tussen de gebruiker en de aanbieder.

EXTERNE LINKS

Deze website heeft verbindingen met websites van derden (“externe links”). Die websites vallen onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende exploitant. Bij het voor de eerste keer maken van de verbinding met externe links heeft de aanbieder de inhoud van de externe sites gecontroleerd op mogelijke overtredingen van de wet. Op dat moment scheen dat niet aan de orde te zijn. De aanbieder heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en op de inhoud van de verbonden sites. Het plaatsen van externe links houdt niet in, dat de aanbieder zich achter de inhoud van de verwijzing of link schaart of zich daarmee vereenzelvigt. Het is voor de aanbieder niet redelijk om de externe links voortdurend te controleren, tenzij er concrete aanwijzingen voor overtredingen van de wet zijn. Bij gewaarwording van overtredingen worden dergelijke externe links terstond verwijderd.

AUTEURS- EN NABURIGE RECHTEN

De op deze website gepubliceerde inhoud is onderhevig aan de Duitse wetgeving inzake auteursrechten en naburige rechten. Elke vorm van gebruik die niet onder de Duitse wetgeving inzake auteursrechten en naburige rechten is toegestaan, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of van de desbetreffende rechthebbende. Dat geldt in het bijzonder voor verveelvoudigen, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken resp. weergeven van inhoud in databanken of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden worden als zodanig gekenmerkt. Het ongeoorloofd verveelvoudigen of doorgeven van delen van de inhoud of van volledige pagina’s is niet toegestaan en strafbaar. Alleen het aanmaken van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

Voor het weergeven van deze website in externe frames is schriftelijke toestemming vereist.

INFORMATIE OVER EUROPESE ONLINEGESCHILLENBESLECHTING:

Vanaf 2016 heeft de EU-Commissie een internetplatform ter beschikking gesteld dat als contactpunt kan dienen voor het buitengerechtelijke beslechten van geschillen. Dit zogenaamde ODR-platform is toegankelijk via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen in geschilbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie.