Privacyverklaring

1. GEGEVENSBESCHERMING IN EEN OOGOPSLAG

ALGEMEEN

Hieronder volgt een simpel overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze privacyverklaring, die onder deze tekst volgt.

VERZAMELEN VAN GEGEVENS OP ONZE WEBSITE

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

Gegevens op deze website worden verwerkt door de websitebeheerder. U vindt zijn contactgegevens in het colofon van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen, wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze weergave van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te eisen dat deze gegevens worden gerectificeerd, geblokkeerd of gewist. Hierover en voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

ANALYSE-TOOLS EN TOOLS VAN DERDEN

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. Het analyseren van uw surfgedrag gebeurt meestal anoniem; uw surfgedrag kan niet tot u worden herleid. U kunt tegen deze analyse bezwaar maken of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover is te vinden in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar aantekenen tegen deze analyse. Wij zullen u in deze privacyverklaring erover informeren hoe u bezwaar kunt maken.

2. ALGEMENE OPMERKINGEN EN VERPLICHTE INFORMATIE

GEGEVENSBESCHERMING

De beheerder van deze website neemt het beschermen van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en met deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website bezoekt, worden meerdere persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

INFORMATIE OVER DE VERANTWOORDELIJKE INSTANTIE

De verwerkingsverantwoordelijke voor deze website is:

Sabine Heimann Aktivkohle
Siemensstr. 32
D-35638 Leun
T: +49 6473 4115-96
F: +49 6473 4115-97
info@aks-heimann.de

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor het verwerken van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen en dergelijke) bepaalt.

INTREKKEN VAN UW TOESTEMMING VOOR GEGEVENSVERWERKING

Veelal is gegevensverwerking alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Daarvoor is het voldoende ons een informeel bericht via e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot aan het intrekken heeft plaatsgevonden, blijft door het intrekken onaangetast.

RECHT EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

In geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht zich tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit te wenden. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van de wetgeving inzake gegevensbescherming is de staatsfunctionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf statutair is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming met hun contactgegevens vindt u via de volgende link https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of voor het uitvoeren van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- RESP. TLS-VERSLEUTELING

Om veiligheidsredenen en om overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als sitebeheerder toestuurt, maakt deze maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” naar “https://” en aan het slotje in de adresbalk van uw browser.

Als SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

INZAGE, BLOKKERING, WISSING

In het kader van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis inzage in uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens. Hierover en voor verdere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het colofon vermelde adres.

BEZWAAR TEGEN RECLAMEMAILS

Het niet toegestaan de contactgegevens die openbaar worden gemaakt binnen het kader van de plicht om een colofon te voeren, te gebruiken voor het ongevraagd versturen van reclame- en informatiemateriaal. De sitebeheerders behouden zich uitdrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagd toesturen van reclamegegevens, bijvoorbeeld via spam.

3. VERZAMELEN VAN GEGEVENS OP ONZE WEBSITE

COOKIES

De internetpagina’s maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen ertoe om onze website gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen, totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van onze website aan beperkingen onderhevig zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijvoorbeeld winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, punt f, AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijvoorbeeld cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

SERVERLOGBESTANDEN

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Het zijn:

  • browsertype en -versie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostnaam van de bezoekende computer
  • tijd van het serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De grondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt f, AVG, dat verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

VERWERKEN VAN GEGEVENS (VAN KLANTEN EN OVEREENKOMSTEN)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor het onderbouwen, de inhoudelijke vormgeving of wijziging van de rechtsverhouding (stamgegevens). Dit gebeurt op grond van artikel 6, lid 1, punt b, AVG, dat het verwerken van gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van onze internetpagina’s (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen van de dienst gebruik te maken of om kosten in rekening te brengen.

De verzamelde klantgegevens worden gewist na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. De wettelijke bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

GEGEVENSOVERDRACHT BIJ SLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST VOOR DIENSTVERLENING EN DIGITALE INHOUD

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden indien dit noodzakelijk is voor het afwikkelen van de overeenkomst, bijvoorbeeld aan de bank die belast is met de afwikkeling van de betalingen.

Verdere doorgifte van de gegevens vindt niet plaats of alleen plaats indien u uitdrukkelijk met die doorgifte hebt ingestemd. Uw gegevens zullen niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden worden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De grondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt b, AVG, dat verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

4. PLUGINS EN TOOLS

GOOGLE WEB FONTS

Voor uniforme weergave van lettertypes maakt deze site gebruik van zogenaamde webfonts, die door Google beschikbaar worden gesteld. Wanneer u een pagina oproept laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser, om de teksten en lettertypen correct weer te geven.

Daartoe moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor komt Google te weten dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Google-webfonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van ons online-aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f, AVG.

Als uw browser webfonts niet ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.

Meer informatie over Google-webfonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

GOOGLE MAPS

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps via een API. De provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze gegevens worden normaal gesproken naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De provider van deze site heeft geen invloed op dit overdragen van gegevens.

Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online-aanbod en om de plaatsen die wij op de website vermelden gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f, AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.