Algemene Voorwaarden

1 Sluiten van de overeenkomst

1.1 Van het onderstaande of van de wettelijke voorschriften afwijkende bepalingen – in het bijzonder inkoopvoorwaarden van de klant – zijn slechts bindend voor Heimann Aktivkohle, indien ze schriftelijk zijn bevestigd. Onvoorwaardelijke levering van goederen, uitvoering van diensten of aanvaarding van betalingen houdt niet in dat Heimann Aktivkohle afwijkende bepalingen erkent.

1.2 De aanbiedingen van Heimann Aktivkohle zijn vrijblijvend; een overeenkomst komt pas tot stand door een schriftelijke of voorgedrukte opdrachtbevestiging. Wijzigingen, aanvullingen of opzeggingen van een overeenkomst of van deze voorwaarden worden pas van kracht na schriftelijke bevestiging door Heimann Aktivkohle. Verklaringen en mededelingen van de klant na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen van kracht, indien ze schriftelijk worden gedaan.

2 Prijzen, betaaldatum

2.1 Voor het leveren van waren past Heimann Aktivkohle de op het ogenblik van sluiten van de overeenkomst geldende prijzen voor actieve kool van Heimann toe. Tenzij anders overeengekomen, zijn de kosten voor verpakking, verzekering, vracht en btw niet inbegrepen. Door een deel van de kosten te betalen verkrijgt de koper geen recht op gereedschap. Deze blijven eigendom van Heimann Aktivkohle.

2.2 Voor het verlenen van diensten past Heimann Aktivkohle de op het ogenblik van het verlenen van de dienst geldende prijzen voor actieve kool van Heimann toe. Bijkomende kosten zoals materiaal, reiskosten, verblijfskosten en onkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de koopprijs binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien de koper met de betaling van de koopprijs geheel of gedeeltelijk in gebreke is, is Heimann Aktivkohle gerechtigd een vertragingsrente van 6% per annum boven het geldende discontotarief van de Deutsche Bundesbank in rekening te brengen. De koper heeft echter het recht om aan te tonen dat Heimann Aktivkohle geen of aanzienlijk minder schade heeft geleden als gevolg van het in gebreke zijn met de betaling. Het recht om verdere schadevergoeding te eisen, blijft onverlet.

2.4 Heimann Aktivkohle behoudt zich het recht voor om voorschotten of zekerheden ter hoogte van de factuurwaarde van de levering te eisen, indien zich naderhand omstandigheden voordoen of bekend worden, die de aanspraak van Heimann Aktivkohle in gevaar brengen. Deze eis dient schriftelijk aan de koper te worden gericht. Indien de klant niet binnen een week na ontvangst van de brief een voorschot betaalt of zekerheden stelt, heeft Heimann Aktivkohle het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken zonder een nieuwe termijn te stellen.

3 Levering, risico-overdracht

3.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen van Heimann Aktivkohle als overeengekomen. Voor zover de goederen niet binnen vier maanden na sluiten van de overeenkomst dienen te worden geleverd, worden de op het moment van levering geldende prijzen geacht te zijn overeengekomen.

3.2 Het begin van de door Heimann Aktivkohle opgegeven leveringstermijn veronderstelt dat alle relevante technische vragen met betrekking tot de levering zijn opgehelderd.

3.3 De plaats van uitvoering van de levering is het bedrijf of de opslagplaats van Heimann Aktivkohle.

3.4 Tenzij anders is overeengekomen, verzendt Heimann Aktivkohle de goederen voor risico van de klant, waarbij Heimann Aktivkohle de wijze van verzending, de verzendroute en de vervoerder bepaalt. Lid ‎3.3 blijft onaangetast.

3.5 Heimann Aktivkohle heeft het recht om voor rekening en op kosten van de klant een passende transportverzekering af te sluiten, ter hoogte van ten minste de factuurwaarde.

4 Eigendomsvoorbehoud

4.1 Verkochte goederen blijven eigendom van Heimann Aktivkohle totdat aan alle onmiddellijk opeisbare en alle toekomstige vorderingen uit de zakelijke relatie is voldaan. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook met betrekking tot de hierdoor veroorzaakte saldovorderingen uit rekening-courant.

4.2 Bij be- of verwerking van de goederen door de klant strekt het eigendomsvoorbehoud van Heimann Aktivkohle zich uit tot de gehele nieuwe zaak. Bij verwerking, verbinding of vermenging met goederen van derden verwerft Heimann Aktivkohle het mede-eigendom van de nieuw ontstane zaak in de verhouding van de waarde van de goederen van Heimann Aktivkohle tot de waarde van de andere goederen die de klant op het tijdstip van de verwerking, verbinding of vermenging gebruikt.

4.3 Bij niet bestaan van een dienovereenkomstige uitdrukkelijke schriftelijke verklaring en derhalve van toepassing van de wet op het consumentenkrediet, houdt de terugname door Heimann Aktivkohle van de door Heimann Aktivkohle geleverde goederen geen terugtrekking uit de overeenkomst in. Indien Heimann Aktivkohle de goederen in beslag neemt, geldt dit altijd als terugtrekking uit de overeenkomst.

4.4 In geval van inbeslagneming of andere toegang van derden tot de goederen dient de klant Heimann Aktivkohle hiervan onverwijld op de hoogte te brengen en deze informatie onverwijld te bevestigen door middel van een desbetreffende schriftelijke kennisgeving, teneinde Heimann Aktivkohle de mogelijkheid te geven een bezwaarschrift in te dienen in overeenstemming met § 771 van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (ZPO). Indien het niet mogelijk is Heimann Aktivkohle de in verband met een succesvol bezwaar door derden gemaakte proceskosten te vergoeden, dient de klant Heimann Aktivkohle voor deze kosten te vrijwaren.

4.5 De klant heeft het recht de goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van de gewoonlijke bedrijfsuitoefening door te verkopen. Indien de klant deze goederen verkoopt zonder de volledige koopprijs vooraf of gelijktijdig met de overhandiging van de gekochte goederen te ontvangen, dient hij met zijn klant een eigendomsvoorbehoud overeen te komen in overeenstemming met deze voorwaarden. De klant draagt nu reeds zijn aanspraken uit deze doorverkoop alsmede de rechten uit het door hem overeengekomen eigendomsvoorbehoud over aan Heimann Aktivkohle. Op verzoek van Heimann Aktivkohle dient de klant de verkrijger van de producten van de overdracht van de rechten in kennis te stellen. Op verzoek van Heimann Aktivkohle dient de klant de voor het uitoefenen van de rechten vereiste gegevens te verstrekken en de desbetreffende documenten aan Heimann Aktivkohle te overhandigen.

4.6 Indien de waarde van de aan Heimann Aktivkohle verstrekte zekerheden de vorderingen van Heimann Aktivkohle in totaal met meer dan 20% overschrijdt, is Heimann Aktivkohle verplicht op verzoek van de klant zekerheden naar keuze van Heimann Aktivkohle vrij te geven.

4.7 In geval van overmacht worden de leveringsverplichtingen van Heimann Aktivkohle opgeschort; indien dit leidt tot een onredelijke belemmering van de prestatie van Heimann Aktivkohle, heeft Heimann Aktivkohle het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken. Hetzelfde geldt in geval van energie- of grondstoffentekorten, arbeidsconflicten, officiële decreten, verkeers- of bedrijfsstoringen of indien toeleveranciers niet, niet tijdig of niet naar behoren aan Heimann Aktivkohle leveren. Indien een overeengekomen leveringstermijn door Heimann Aktivkohle wordt overschreden, dient de klant een respijttermijn van drie weken of, naargelang het geval, een passende langere respijttermijn te stellen.

5 Garantie

5.1 De informatie van Heimann Aktivkohle over producten en uitrustingen alsook over installaties en processen is gebaseerd op omvangrijk onderzoekswerk en ontwikkeling van toepassingstechnologie. Heimann Aktivkohle geeft deze resultaten, waarvoor geen aansprakelijkheid bestaat die verder gaat dan de desbetreffende individuele overeenkomst, naar beste weten in woord en geschrift door, maar behoudt zich het recht voor om in de loop van de productontwikkeling technische wijzigingen aan te brengen. Dit ontslaat de gebruiker echter niet van het zelf testen voor eigen gebruik van de actieve-koolproducten en -procedés van Heimann. Dit geldt ook met betrekking tot het in acht nemen van de eigendomsrechten van derden en tot niet uitdrukkelijk en schriftelijk door Heimann Aktivkohle gespecificeerde toepassingen en procedés.

5.2 Alle klachten, in het bijzonder meldingen van gebreken, moeten onverwijld, maar uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst van de waren (bij verborgen gebreken onverwijld, maar uiterlijk binnen 10 dagen na ontdekking ervan) schriftelijk door Heimann Aktivkohle zijn ontvangen.

5.3 Voor zover de kwaliteit van de goederen terecht wordt afgekeurd, zal Heimann Aktivkohle deze naar eigen goeddunken ruilen, herstellen of tegen gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaling terugnemen. Indien het verhelpen van gebreken mislukt of de vervangende levering opnieuw gebreken vertoont, heeft de klant het recht om, naar zijn keuze, een vermindering van de prijs of ontbinding van de overeenkomst te eisen. Tekorten zullen later worden aangevuld, voor zover dit redelijk is. Anders zal Heimann Aktivkohle een desbetreffende creditnota uitschrijven. De klant kan geen aanspraak maken op verdere garantierechten.

6 Aansprakelijkheid

6.1 Heimann Aktivkohle is jegens de klant slechts aansprakelijk voor schade, voor zover Heimann Aktivkohle of haar verwezenlijkingskrachten zich schuldig maken aan opzet of grove nalatigheid. Bovendien is Heimann Aktivkohle aansprakelijk voor schade in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, voor zover Heimann Aktivkohle of haar leidinggevende medewerkers nalatig zijn geweest.

6.2 Deze beperking van de aansprakelijkheid omvat alle vorderingen tot schadevergoeding, ongeacht de rechtsgrond, in het bijzonder ook precontractuele en niet-contractuele vorderingen. Uitgesloten van de beperking van de aansprakelijkheid zijn echter vorderingen krachtens de Duitse wet op de productaansprakelijkheid of vorderingen wegens het ontbreken van toegezegde kenmerken, voor zover het toegezegde kenmerk bedoeld was om de klant tegen de opgetreden schade te beschermen.

6.3 In geval van aansprakelijkheid zoals bedoeld in de tweede zin van lid ‎6.1, is de schadevergoeding beperkt tot het bedrag van de typisch voorzienbare schade.

7 Algemene bepalingen

7.1 De klant dient de facturen, in het bijzonder de saldobevestigingen, alsmede andere afrekeningen en kennisgevingen op juistheid en volledigheid te controleren. Bezwaren tegen de facturen moeten binnen een maand na ontvangst worden toegezonden; andere bezwaren moeten onverwijld worden ingediend. Het niet tijdig indienen van bezwaren geldt als aanvaarding; wettelijke aanspraken van de klant in geval van gerechtvaardigde bezwaren na het verstrijken van de termijn blijven onverminderd van kracht.

7.2 Indien de klant een geregistreerd handelaar is, is jurisdictie gevestigd in de rechtbank van Eilenburg; indien Heimann Aktivkohle een vordering instelt, is tevens de rechtbank in de jurisdictie van de klant bevoegd.

7.3 Op alle rechtsverhoudingen tussen de klant en Heimann Aktivkohle is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende goederen.

7.4 Leveringen en/of facturen van andere vestigingen van Heimann Aktivkohle aan klanten in de Bondsrepubliek Duitsland zijn eveneens aan deze verkoop- en leveringsvoorwaarden onderhevig.

7.5 Mocht een bepaling geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden, of mocht de overeenkomst een leemte bevatten, dan heeft dat geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In plaats van de nietige bepaling of teneinde de betrokken leemte op te vullen, komen de partijen een bepaling overeen die overeenstemt met of zo dicht mogelijk in de buurt komt van het door de nietige bepaling nagestreefde doel of van de veronderstelde bedoeling van de partijen.

Sabine Heimann Aktivkohle
Siemensstrasse 32
D-35638 Leun
Telefoon: +49 6473 7029914
Fax: +49 6473 4115-97
info@aks‐heimann.de
www.aks‐heimann.de